Haku

Användarregler för Satabiblioteken

Satabiblioteken är ett gemensamt tjänstesystem för stads- och kommunbiblioteken i Satakunta. Användarreglerna gäller alla bibliotek i Satabiblioteken.

Genom att använda dig av bibliotekstjänsterna förbinder du dig till att följa dessa användarregler och eventuella ändringar i dem.

Kommunens rätt att utarbeta användarregler grundar sig på lagen om allmänna bibliotek (1492/2016, 14 §). Syftet med användarreglerna är att främja bibliotekets interna ordning, säkerhet och trivsel.

Bibliotekens kundlokaler, bokbussar och webbtjänster är tillgängliga för alla utan kostnad. Du hittar bibliotekens öppettider och bokbussarnas tidtabeller på biblioteken och webbiblioteket.

Biblioteken kan ha utökade öppettider med meröppet, dvs. att biblioteket håller öppet utan att personalen är närvarande.

Rätten att låna på bibliotek

Du behöver ett bibliotekskort för att kunna låna. Bibliotekskortet är gratis. Du kan få ett bibliotekskort från vilket bibliotek som helst genom att legitimera dig och ange din adress i Finland samt övriga kontaktuppgifter. Personer som inte fyllt 15 år får ett bibliotekskort med en garantigivares skriftliga samtycke. Garantigivaren kan vara vårdnadshavaren eller en myndig ansvarsperson.

Biblioteken har rätt att använda personbeteckningar i sina register över låntagare (Dataskyddslagen 1050/2018, 29 §). Personer utan en finländsk personbeteckning kan få ett tidsbundet bibliotekskort.

Daghem, skolor och övriga inrättningar och samfund kan få ett tidsbundet samfundslånekort. En myndig ansvarsperson ska utses för kortet.

För användning av bibliotekets webbtjänster och meröppna bibliotek samt för lån via automater krävs en personlig PIN-kod som man får från biblioteket när man legitimerar sig.

Användarens dataskydd

Relationen mellan biblioteket och kunden är konfidentiell. Uppgifterna om låntagaren och ansvarspersonen lagras i kundregistret. Biblioteket ansvarar för att kundregistret är upprättat i enlighet med personuppgiftslagen.

Biblioteken har rätt att använda personbeteckningar i sina register över låntagare (Dataskyddslagen 1050/2018, 29 §).

Uppgifterna i register överlämnas inte till utomstående. Registerbeskrivningen för kundregistret finns till påseende på biblioteken och webbiblioteket.

Kunden har rätt att, efter att ha legitimerat sig, kontrollera vilka uppgifter om honom/henne som har lagrats i bibliotekets kundregister. Garantigivare för barn under 15 år har rätt att få information om barnets försenade lån och obetalda avgifter. Ansvarspersoner för samfundskort har rätt att kontrollera samfundets uppgifter.

Användarens ansvar

Bibliotekskortet är personligt. Detta gäller även vid självbetjäning. Bibliotekskortets ägare ansvarar för material som lånats med kortet. Garantigivaren ansvarar för material som lånats med ett bibliotekskort för ett barn under 15 år samt för användningen av bibliotekets övriga tjänster, utrustning och lokaler.

Ändringar i namn- och kontaktuppgifter ska anmälas till biblioteket. Anmäl genast ett förlorat bibliotekskort till biblioteket. Kunden eller garantigivaren ansvarar inte för material som lånats med det försvunna kortet efter att det anmälts som försvunnet.

Olika material har olika långa lånetider. Lånetiden går ut på förfallodagen när biblioteket stänger och på webbiblioteket vid midnatt. Förfallodagen framgår av det lånekvitto man får i samband med lånet.

Lån kan återlämnas till vilket som helst av Satabiblioteken under bibliotekets öppettider med undantag av specialmaterial, såsom motionsredskap, som ska återlämnas till det bibliotek varifrån de har lånats. Om man önskar får man ett kvitto på återlämnandet.

Biblioteket är inte ersättningsskyldigt om en lånad inspelning skadar kundens enheter. Biblioteket ansvarar inte heller för person- eller andra skador som användningen av lånat material har orsakat.

Vid lån av bildinspelningar tillämpar biblioteken de åldersgränser som grundar sig på lagen (Lagen om bildprogram 710/2011, 6 §).

Att förlora rätten att låna eller rätten att använda biblioteket

Biblioteken debiterar avgifter enligt avgiftsbilagan (Bilaga 2).

Du förlorar rätten att låna om du låter bli att återlämna lån eller att betala avgifter samt om dina avgifter överskrider en fastställd gräns i euro. Du återfår din rätt att låna genom att återlämna eller ersätta lånen eller genom att betala de upplupna avgifterna.

Satabiblioteken genomför även effektiverade indrivningar av obetalda avgifter. Då ska kundens skuldsaldo vara noll euro för att hen ska undvika ett låneförbud.

Man får inte uppföra sig störande på biblioteket (Ordningslagen 612/2003). Personalen har rätt att be störande personer att lämna bibliotekets lokaler.

Man kan förlora nyttjanderätten till biblioteket om man trots tillsägelser upprepade gånger orsakar väsentlig störning i bibliotekets verksamhet, äventyrar bibliotekets säkerhet eller orsakar skador på bibliotekets egendom.

Det biblioteksspecifika nyttjandeförbudet kan gälla i högst 30 dagar. Nyttjandeförbudet fattas som ett tjänstemannabeslut som kan överklagas i enlighet med kommunallagen. Kunden har rätt att bli hörd innan nyttjandeförbudet träder i kraft.

Lånetiderna, antalet lån, förnyelse av lån och reservationer (Bilaga 1) och avgifterna (Bilaga 2) fastställs i separata bilagor.

Användarreglerna har godkänts i alla kommuner som hör till Satabiblioteken och de gäller från och med 1.10.2019.

Lånetiderna

Lånetiderna, antalet lån, förnyelse av lån och reservationer (Bilaga 1) fastställs i Bilaga 1.

Avgifterna

Avgifterna fastställs i bilaga 2.